ประวัติวิทยากร

ดร.รณพรหม ชุนงาม

COACH

ดร.ธีจุฑา ประสาทแก้ว

COACH