เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนคือ รับจัดการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร (HR Event) ทุกประเภท โดยตระหนักถึงการสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning) ที่มีความจำเพาะ เจาะจงขององค์กร ซึ่งต้องมีส่วนในการแก้ปัญหาองค์กร หรือเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรที่ดีด้วย นอกจากนั้น บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ ยังประกอบกิจการด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการพัฒนาซอฟแวร์ Web Site รวมถึงสื่อโฆษณาและสิ่งพิมพ์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจองค์กรมีการพัฒนาอย่างโดดเด่น


วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นการเป็นศูนย์กลางของผู้รู้เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยยกระดับคุณภาพองค์กรให้ก้าวผ่านยุคการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Business Transformation) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning) ที่เป็นรูปธรรม พร้อมธำรงสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่ตรงกับบุคลิกลักษณะของธุรกิจองค์กร เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรที่สอดคล้องกับพฤติกรรมธุรกิจองค์กร (Organization Behavior)
2. จัดหาวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีสมรรถนะสูงในด้านการให้คำปรึกษา คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจองค์กรอย่างเหมาะสมกับยุคการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
3. สร้างสรรค์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดี ค่านิยมที่พึงปฏิบัติ และพฤติกรรมองค์กรที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมที่สร้างคุณค่ากับวิถีไทย ทั้งในรูปแบบการเป็นผู้สนับสนุน หรือเป็นผู้ดำเนินการ


ค่านิยมองค์กร (Core Value) : LIKE

• รับฟังปัญหาอย่างเข้าใจและใส่ใจพัฒนาการเรียนรู้ (Listening & Learning)
• ช่วยเหลือธุรกิจองค์กรอย่างเต็มกำลัง ตั้งใจ (Intention)
• มอบคุณค่าการเรียนรู้แบบรูปธรรม (Kindness)
• สร้างผลลัพธ์เลิศล้ำมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)