หลักสูตร

หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพชีวิตด้วยเทคนิค 7 Habits“

      บุคคลล้วนต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรืออย่างน้อยก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นสุขในสังคม ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและความต้องการของตนเอง การพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเตรียมตนให้พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ทั้งหลายได้ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ถือเป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่ไม่ต้องการออกจากตัวเอง และเสริมสร้างคุณลักษณะที่สังคมต้องการ นอกจากนั้นยังเป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นใจ รวมถึงเป็นกระบวนการส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนให้สูงขึ้นอีกด้วย โดยมีความเข้าใจต่อตนเองและสามารถทำหน้าที่ตามบทบาทของตนได้เต็มศักยภาพ  ในขณะที่การพัฒนาตนเองจะส่งผลดีต่อบุคคลอื่นที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งบุคคลในครอบครัวและเพื่อนในกลุ่มสังคม ยังผลให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำรงชีวิตตามตั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้

       ในการนี้ เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถบริหารชีวิตตนเองได้ในขณะกำลังศึกษา และปรับตัวกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพชีวิตด้วยเทคนิค 7 Habits” ดังรายละเอียดของหลักสูตรต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นักเรียนมีแนวคิด ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อน อาจารย์และโรงเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างประสิทธิภาพ


รูปแบบการฝึกอบรม

• Activity Based Learning (ABL) การเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมควบคู่กับวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากสถานการณ์ที่วิทยากรกำหนดขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
• กิจกรรม Break the ice ลดความเป็นตัวตนเสริมสร้างคุณค่าตัวเอง
• กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) กิจกรรมสอดแทรกสาระความรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้เกิดความเข้าใจ มีทักษะการปรับตัวต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
• กิจกรรมฐานการเรียนรู้ (Game Based Learning) การจำลองเกม การแข่งขันเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
• กิจกรรม Reflex การสะท้อนแง่คิดที่ได้จากการทำกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม โดยจะเชื่อมโยงกับหลักการขององค์กร
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.061-419-5156, 092-356-9249