ประวัติวิทยากร

ดร.รณพรหม ชุนงาม

COACH
ประวัติการศึกษา :

• ปริญญาเอก (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• ปริญญาโท (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลเรียนดียอดเยี่ยม) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาตรี (นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์)

• ประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุข) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข


ตำแหน่งปัจจุบัน :

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน รายการ Kids Coach สถานีวิทยุครอบครัวข่าว 3 FM 106.0 MHz

• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร บริษัท ขุนเดชยนตรการ จำกัด

• วิทยากรที่ปรึกษาด้านพัฒนาพฤติกรรมองค์กร กิจกรรม Day One บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

• วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

• อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

• อาจารย์พิเศษด้านการสื่อสาร และพัฒนาพฤติกรรมองค์กร มหาวิทยาลัยภาครัฐ และเอกชน

• นักวิจัยอิสระ ด้านการสื่อสาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ประวัติการทำงานที่ผ่านมา :

• คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

• Coaching Director บริษัท Use Head Creation จำกัด

• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร บริษัท บางอ้อ คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท Optimal จำกัด

• ที่ปรึกษาฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS GROUP

• ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

• คณะทำงานทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• คณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• คณะกรรมการบริหาร สถานีวิทยุกระจายเสียง CPU FM คลื่นความถี่ 103.75 MHz จังหวัดนครสวรรค์

• นักจัดรายการวิทยุ รายการ Love Music FM สถานีวิทยุกระจายเสียง CPU FM คลื่นความถี่ 103.75 MHz จังหวัดนครสวรรค์

• วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะดิจิตอลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด บริษัท Easy Press

• ที่ปรึกษาสถาบันกวดวิชาเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดจันทบุรี

• ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาด และพัฒนาระบบองค์กร หจก. LNS Auto จังหวัดอุดรธานี

• ที่ปรึกษา และนักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนมิ่งมงคล จังหวัดอุดรธานี FM 88.0 MHz และ FM 106.75 MHz

• ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการสำรวจความจำเป็นทางสุขภาพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ

• ผู้ช่วยนักวิจัย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

• หัวหน้าทีมนักวิจัยทางการตลาด หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น

• อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• อาจารย์พิเศษคณะดิจิตอลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

• ทีมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข

• ทีมพัฒนางานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข

• Course Organizer และ Training Manager หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น

• ข้าราชการสังกัด กระทรวงสาธารณสุข


ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจ :

• รางวัลบุคคลแห่งสยาม ประจำปี 2562 “เทพนาคราช” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ

• รางวัลไทย นักบริหารดีเด่นระดับชาติ สาขาการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2557 ของมูลนิธิเพื่อสังคม

• ศิษย์เก่าดีเด่น 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• รางวัลเรียนดียอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร (หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)

• บุคคลดีเด่นด้านการช่วยเหลือกิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


งานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ :

• Factors Affecting information technology Self-learning with Smart Phone in Generation : 2016 International Conference เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

• พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คของกลุ่มเจนเนอร์ชั่นวายในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ : 2014 การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

• Attitude of teamwork for learning process by the group dynamics : 2013 International Conference เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

• The effectiveness of application of group activity toward team work behavior development : 2012 International Conference เมืองเชจู ประเทศเกาหลีใต้


บทบาทงานพิธีกรที่ได้รับเชิญเป็นประจำ :

• พิธีกรงานแถลงข่าว

• พิธีกรงานประกาศรางวัล และงานสังสรรค์

• พิธีกรในงานพระราชพิธี พิธีกรงานมงคลสมรส

• ผู้ดำเนินรายการอภิปรายในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ

• ผู้ดำเนินรายการกิจกรรมสร้างสรรค์ตามงาน Event ต่างๆ


ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :

        เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานด้านการคำปรึกษาของคลินิกผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ติดยาเสพติด และให้คำปรึกษาด้านครอบครัว จึงได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สำคัญด้านจิตวิทยาของกรมสุขภาพจิต และเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากการทำค่ายเยาวชน ค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติด ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา รวมถึงการจัดฝึกอบรมแนวพัฒนาพฤติกรรมทุกกลุ่มวัย ในขณะเดียวกันก็มีความสนใจด้านการสื่อสาร จึงมาศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์ เน้นการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อนำมาประยุกต์กับการถ่ายทอดในบทบาทของวิทยากร โดยภายหลังได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง ซึ่งทำ Thesis ก่อนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (ใบที่ 2) เรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมด้วยเกม กิจกรรม และไปนำเสนอในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ ที่ประเทศเกาหลีใต้

        ดังกล่าวข้างต้น จากการเรียนรู้ในศาสตร์ดังกล่าว ก่อเกิดการประยุกต์แนวคิดผสมผสานด้วยกัน ตกผลึกเป็นความเชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ ดังนี้

        • การปรับแนวคิด ทัศนคติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และองค์กร

        • การสื่อสารที่เข้าใจจริตของมนุษย์ที่มีความแตกต่างในแต่ละ Generation

        • การสร้างทีมงานเชิงรูปธรรมด้วยเกม/กิจกรรมสร้างสรรค์

        • การออกแบบเกม/กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาธุรกิจองค์กร

        • การพูดเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ

        • การวิเคราะห์ชีวิตแนวพุทธศาสตร์

        • จิตบริการที่เริ่มจากตนเอง

        • ค่ายพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนหลักสูตรที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบ่อยครั้ง :

• ปรับสมดุลชีวิต พิชิตความสำเร็จ

• การบริหารวิถีชีวิตสู่การเป็นคนที่มีคุณภาพ

• การทำงานเป็นทีม

• การบริการด้วยใจ/จิตบริการ

• จิตวิทยาการพัฒนาตน และการปรับตัวในการทำงาน

• สร้างสุขสนุกกับการทำงาน

• ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

• เทคนิคการเป็นพิธีกร วิทยากร

• 5 ส เริ่มที่ตัวเรา

• การสื่อสารองค์กร

• เทคนิคการนำเสนอ Power Point อย่างมืออาชีพ

• การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร

• การจัดการความรู้

• การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ Walk Rally

• การบริหารความขัดแย้ง

• ค่ายเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น ภาวะผู้นำ, คุณธรรมจริยธรรม, การสื่อสารชุมชน เป็นต้น


รูปแบบการบรรยาย :

        เป็นการบรรยายผสมผสานกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่เน้นผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลาง ด้วยกระบวนการ Activities Based Learning (ABL)


ส่วนหนึ่งของการบรรยายที่ผ่านมา :

        • วิทยากรหลักสูตร ปรับสมดุลชีวิต พิชิตความสำเร็จ

                • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

                • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง

                • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

                • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว

                • คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                • คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                • ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                • ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                • ฝ่ายบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                • ฝ่ายสำนักงาน บริษัท รวมผล อุตสาหกรรม จำกัด

                • สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด

                • เดอะไลน์ คลินิก ฉะเชิงเทรา

                • ฝ่ายไร่ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

                • ฝ่ายโรงจักร บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

                • บริษัท เมอิโก เซอิกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

                • บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด สาขาหนองแค จำนวน 4 รุ่น

                • บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด


        • วิทยากรหลักสูตร การสร้างทีมงานและพัฒนาพฤติกรรมองค์กร

                • SCG

                • บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

                • The Mall Group

                • วิทยาลัยแพทย์จุฬาภรณ์ หลักสูตรนานาชาติ

                • Resident โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

                • การรถไฟแห่งประเทศไทย

                • บริษัท สมูทอี จำกัด

                • บริษัท เมอิโกะ เซอิกิ ประเทศไทย จำกัด

                • บริษัท แอนนิมอล์ เฮลล์ ประเทศไทย จำกัด

                • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (3 รุ่น)

                • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

                • โรงพยาบาลอรัญประเทศ (3 รุ่น)

                • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา (5 รุ่น)

                • บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (2 รุ่น)

                • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (5 รุ่น)

                • ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

                • นักบริหารระดับต้น ระดับกลาง กระทรวงการคลัง

                • ผู้บริหารระดับต้น กระทรวงสาธารณสุข

                • โรงพยาบาลสิงห์บุรี (6 รุ่น)

                • บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมผล สาขา 3

                • ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                • ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                • Kerry Express

                • เบทาโกร จำนวน 12 รุ่น

                • บริษัท เจ.อี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์

                • บริษัท JWD กรุ๊ป

                • ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่


        • วิทยากรหลักสูตร ปั้นวิทยากรสู่วิทยากรขั้นเทพ บริษัทปูซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG สาขาระยอง

        • วิทยากรหลักสูตร กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ โครงการค่ายเรียนรู้ สู่หมออาชีพสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์พี่เลี้ยง โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

        • วิทยากรหลักสูตร Lovemark การบริการด้วยใจไร้ขีดจำกัด สโตร์ Makro 48 สาขาทั่วประเทศ จำนวน 96 รุ่น

        • วิทยากรหลักสูตร ศิลปะการพูดสำหรับผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวง 21 รุ่น

        • วิทยากรหลักสูตร ศิลปะการนำเสนอสำหรับผู้บริหาร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี

        • วิทยากรหลักสูตร How to Competency สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย

        • วิทยากรหลักสูตร ผู้นำเยาวชน RYLA 2008-2009 สโมสรโรตาลี ภาค 3350

        • วิทยากรหลักสูตร การบริการด้วยใจไร้ขีดจำกัด และจิตบริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน 5 รุ่น, สำนักงานการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลอรัญประเทศ, โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา, โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม, บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี, งานธุรการฝ่ายไร่ของบริษัทเกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จำกัด, พานหินรีเจ้นท์ ปราจีนบุรี, บริษัท LNS AUTO GALLERY, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี, โรงพยาบาลพรหมบุรี, โรงพยาบาลค่ายบางระจัน, โรงพยาบาลขุนหาญ, โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

        • วิทยากรหลักสูตร แปรความขัดแย้งสู่พลังสามัคคี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา, แผนก Non Food บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), แผนก HR โรงพยาบาลสมุทรสาคร, ทีม Support บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

        • วิทยากรหลักสูตร สรรค์สร้างพลังสู่ความสำเร็จ โรงพยาบาลสมุทรสาคร, บริษัท นูสกิน ประเทศไทย (จำกัด), ศูนย์เงินสดมิสทีน, โรงแรมเอเชีย กรุ๊ป

        • วิทยากรหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะดิจิตอลมีเดีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

        • วิทยากรหลักสูตร ค่ายเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนศรีอยุธยา, โรงเรียนบูรณะ 2, ค่ายบุตรหลานธนาคารออมสิน

        • วิทยากรหลักสูตร เป็นมากกว่านักขาย ศูนย์เงินสดมิสทีน, ผลิตภัณฑ์แคทเธอรีน, บริษัทวินเนอร์ เทเลคอมป์ กรุ๊ป จำกัด, อุปกรณ์การเดินป่าผลิตภัณฑ์ Lowe Alpine, บริษัทเอ้าท์ดอร์ อินโนวั่น จำกัด