ประวัติวิทยากร

ดร.ธีจุฑา ประสาทแก้ว

COACH
ประวัติการศึกษา :

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการการตลาด) หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช


หลักสูตรอื่นๆ :

• Digital Marketing Strategies Certificate Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.

• Effective Digital Marketing Certificate คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Marketing Training Certificate สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

• Building Design Thinking SEAC (Southeast Asia Center)


ประวัติการทำงานที่ผ่านมา :

• ผู้จัดการเขต ฝ่ายธุรกิจขายปลีกน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

• Marketing Representative, Retail Marketing บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เกียรติประวัติและรางวัล :

• คณะกรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์

• รางวัลผลงานการตลาดแห่งปี MAT Award 2019 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

• รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

• รางวัลการประกวดพูดสุนทรพจน์และการใช้ภาษาไทยระดับประเทศ


หลักสูตรที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร :

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการตลาดและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• การบริหารกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ (Digital Marketing & Branding 4.0)

• กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 (Brand Management)

• การสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Integrated Marketing Communication)

• กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experiences Management)

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ (Creative Team Building)

• กลยุทธ์การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ (Passions for Success)


หน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับเชิญ :

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ อาทิ

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asia Institute of Technology : AIT)

• สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• โครงการปริญญาโท (Executive Program) สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

• คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

• บริษัท Huawei (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท เอชี่ยน แอสสิทแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท อิวากิ (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท เทพประทานพรคอนสตรัคชั่น แอนด์ รีไซเคิล จำกัด

• โรงพยาบาลเทพธารินทร์

• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

• โรงเรียนคณาธิปการบริบาล

• กลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกในหลายจังหวัด