จุดยืนที่เด่นชัดบวกความรัก (วิชาชีพ) ที่มั่นคง เพิ่มพลังตนด้วยการเรียนรู้

จุดยืนที่เด่นชัด บวกความรัก (วิชาชีพ) ที่มั่นคง

เพิ่มพลังตนด้วยการเรียนรู้ มุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน

แล้วจะพบปลายทางคือ "ความสำเร็จ"

ขอบคุณประสบการณ์จากการทำงานทุกบทบาทหน้าที่ตั้งแต่ ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน (ข้าราชการ + หมออนามัย + นักจิตวิทยา + นักกิจกรรมมหาวิทยาลัย + นักพูดสุนทรพจน์ + นักให้คำปรึกษา + เลขานุการผู้บริหารระดับสูง + Event Organizer + นักประชาสัมพันธ์ + สื่อมวลชน + Dj + นายแบบ + นักแสดง ผู้กำกับละครเวที + Course Organizer + นักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ + HRD + Training Manager + อาจารย์ประจำ + หัวหน้าสาขา + คณบดี + ที่ปรึกษาธุรกิจ + ทีปรึกษาองค์กรภาครัฐ + MD + Coach + ....)

ซึ่งส่งผลให้ตกผลึกเป็นวิทยากร เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาพฤติกรรมองค์กรในเรื่องการสื่อสารการพัฒนาคนด้วยกระบวนการจิตวิทยา โดยอาศัยเครื่องมือ เกมส์ กิจกรรม นำการเรียนรู้ (Activity Based Learning) ควบคู่กับการบูรณาการหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือสังคม องค์กรทุกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการรับฟังปัญหา ร่วมวิเคราะห์ Pain point ดำเนินการออกแบบหลักสูตรและจัดหาวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้ Brand "Genius Coaching Center"

ติดต่อประสานงาน 0923569249