วิชาการเก่งแล้ว...วิชาชีวิตต้องเก่งกว่า เพราะชีวิตต้องไปต่อ และจะไปได้ดีก็ด้วยสมองที่มีแนวคิด...

วิชาการเก่งแล้ว...วิชาชีวิตต้องเก่งกว่า

เพราะชีวิตต้องไปต่อ และจะไปได้ดีก็ด้วยสมองที่มีแนวคิด...โดยแนวคิดที่สำคัญสุด คือ การกำหนดเป้าหมายชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเอง

1 วันกับกระบวนการ Coach เป้าหมายชีวิต เป้าหมายการทำงานของบุคลากรผู้มีสมรรถนะสูง (Talent) กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข