ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี สะท้อนได้จากการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี สะท้อนได้จากการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เพราะการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่การบอกกล่าว แจ้งข่าว หรือแถลงข่าว แต่การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี (Good Relations) ระหว่างประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) กับองค์กร (Organization) รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น หรือประชามติ (Public Opinion) จากสาธารณชนที่มีต่อองค์กร โดยมุ่งหวังให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี (Image)

9 - 11 พ.ค. 65

พัฒนานักประชาสัมพันธ์ ยุค Digital รุ่น 1 ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน