สถานการณ์จะเป็นอย่างไร...การพัฒนาคนต้องไม่หยุดยั้ง...ขอแค่รู้จักวิธีการป้องกัน

สถานการณ์จะเป็นอย่างไร...การพัฒนาคนต้องไม่หยุดยั้ง...ขอแค่รู้จักวิธีการป้องกัน เราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้เอง

พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

#จีเนียสโค้ชชิ่งเซ็นเตอร์