สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์บนหลักการประยุกต์ที่ใช้ได้จริง...Team Building

สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์บนหลักการประยุกต์ที่ใช้ได้จริง...Team Building : ZOOM

สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายกับรูปแบบ Online Activity Based Learning กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 34 กระทรวงสาธารณสุข

ขอขอบคุณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ที่มอบโอกาสดีๆ ให้มาสร้างสรรค์กิจกรรม Team อย่างลงตัว