เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีจิตวิญญาณของภาวะผู้นำ...เพียงแต่ต้องได้รับการกระตุ้นอย่างถูกต้อง

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีจิตวิญญาณของภาวะผู้นำ...เพียงแต่ต้องได้รับการกระตุ้นอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายจะตามมาในที่สุด

หลักสูตร "วิถีผู้นำยุคใหม่สู่การบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ"

24-25 มีนาคม 2564

#ActivityBasedLearning

ขอบคุณ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้