ไม่มีคำว่าหยุด (ให้การเรียนรู้)...แม้จะเป็นช่องทาง Online ก็สนุกและมันส์อย่างมีสาระ

ไม่มีคำว่าหยุด (ให้การเรียนรู้)...แม้จะเป็นช่องทาง Online ก็สนุกและมันส์อย่างมีสาระได้เช่นกัน

ขอขอบพระคุณท่านคณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และท่าน ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มอบความไว้วางใจให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดมา

ขอขอบคุณผู้เรียนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรความปลอดภัยอุตสาหกรรมการบิน ที่ร่วมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ สนุกสนานกันถ้วนหน้า

ขอขอบคุณ Workscape ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานยุค Digital ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการสอน Online ที่มีมุมการเรียนการสอนที่หลากหลายและลงตัว