บริการวิชาการแก่ชุมชน คือหนึ่งในพันธกิจของ GCC Thailand

บริการวิชาการแก่ชุมชน คือหนึ่งในพันธกิจของ GCC Thailand

ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว ที่มอบโอกาสดีๆ ให้ทำอะไรเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมของประเทศกับหลักสูตรปรับสมดุลชีวิตแบบฉบับชุมชน รุ่นที่ 2 วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบัวแก้วเกษร