หลักสูตร

หลักสูตร “To Be Professional“

      บุคคลล้วนต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรืออย่างน้อยก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นสุขในสังคม ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและความต้องการของตนเอง การพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเตรียมตนให้พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ทั้งหลายได้ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ถือเป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่ไม่ต้องการออกจากตัวเอง และเสริมสร้างคุณลักษณะที่สังคมต้องการ นอกจากนั้นยังเป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นใจ รวมถึงเป็นกระบวนการส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนให้สูงขึ้นอีกด้วย โดยมีความเข้าใจต่อตนเองและสามารถทำหน้าที่ตามบทบาทของตนได้เต็มศักยภาพ ในขณะที่การพัฒนาตนเองจะส่งผลดีต่อบุคคลอื่นที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งบุคคลในครอบครัว และเพื่อนในกลุ่มสังคม ยังผลให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำรงชีวิตตามตั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้
      ทั้งนี้ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะทางสังคมที่เหมาะสมและเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการปรับตัวให้เข้ากับอาจารย์ เพื่อน และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
      ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถบริหารชีวิตตนเองได้ในขณะกำลังศึกษา และปรับตัวกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอหลักสูตร “To Be Professional” ดังรายละเอียดของหลักสูตรต่อไป


รายละเอียดของหลักสูตร

• เรียนรู้ตัวตน แบบฉบับ 7 อุปนิสัย
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษารู้จักตนเองในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงเรียนรู้การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป

• กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อสร้างความสุขกับอาจารย์และเพื่อนวัยเรียน
  >>ประสิทธิภาพของความสุขเริ่มที่การสื่อสาร
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกและพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งต่ออาจารย์และเพื่อนในชั้นเรียน
  >>แปรพลังความรู้สึกต่าง...สู่การเรียนรู้และปรับตัว
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในความแตกต่างทาง Generation และมีวิธีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม


รูปแบบการฝึกอบรม

  • Play and Learn การเรียนรู้ด้วยการลงเล่นกิจกรรมควบคู่กับวิเคราะห์สิ่งที่ได้รับที่เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง
  • HR Event by Activity Based Learning (ABL)
    กิจกรรม Break the ice  ลดความเป็นตัวตนเสริมสร้างคุณค่าตัวเอง
    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamic) สอดแทรกสาระความรู้ที่เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 092-356-9249