หลักสูตร

หลักสูตร “ปรับสมดุลชีวิต เสริมสมรรถนะการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ“

      บุคคลล้วนต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรืออย่างน้อยก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นสุขในสังคม ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและความต้องการของตนเอง พัฒนาตนเองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก การพัฒนาตนเองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเตรียมตนให้พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ทั้งหลายได้ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่ไม่ต้องการออกจากตัวเอง และเสริมสร้างคุณลักษณะที่สังคมต้องการ นอกจากนั้นยังเป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นใจ รวมถึงเป็นกระบวนการส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนให้สูงขึ้นอีกด้วย โดยมีความเข้าใจต่อตนเองและสามารถทำหน้าที่ตามบทบาทของตนได้เต็มศักยภาพ  ในขณะที่การพัฒนาตนเองจะส่งผลดีต่อบุคคลอื่นที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งบุคคลในครอบครัวและเพื่อนในที่ทำงาน ยังผลให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพของผลงานตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้  ทั้งนี้ การพัฒนาคนที่เริ่มจากตนเอง มีปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สร้างแรงกดดันในการดำรงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุให้บุคคลเกิดสภาวะความตึงเครียด หรือขาดความสมดุลของชีวิต ถึงแม้องค์กรจะมีกระบวนการในการพัฒนาบุคคลอย่างไรเป็นระบบก็ตาม้
      ในการนี้ เพื่อให้บุคคลในองค์กรมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข และสามารถบริหารจัดการปัญหานั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สร้างผลกระทบในทางลบกับองค์กรและช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข จึงขอเสนอหลักสูตร “ปรับสมดุลชีวิต เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ดังรายละเอียดของหลักสูตรต่อไป


รายละเอียดของหลักสูตร

• เรียนรู้ตัวตนแบบคนเข้าใจชีวิต
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักตนเองในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม รวมถึง เรียนรู้การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป

• ปรับสมดุลความรู้สึก...เปลี่ยนพลังลบเป็นพลังใจ
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากพลังเชิงลบและสามารถวิเคราะห์ตัวตนสู่การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

• ปรับสมดุลความคิดพิชิตความสำเร็จ
  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนการพัฒนาความคิดบนวิถีแห่งสัจธรรมและสามารถต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ดีได้

• กลยุทธ์สร้างสุขสนุกกับการบริหารงาน บริหารคน

  >>ประสิทธิภาพของความสุขเริ่มที่การสื่อสาร

  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกและพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งต่อคนในองค์กร และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  >>ภาวะผู้นำ ยุค 4.0 แปรพลังความรู้สึกต่าง...สู่การสร้างสรรค์ทีมงานที่ยิ่งใหญ่

  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงการสร้างภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และเกิดความเข้าใจในความแตกต่างทาง Generation ตลอดจน มีวิธีการบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์

รูปแบบการฝึกอบรม

• Activity Based Learning (ABL) การเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมควบคู่กับวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากสถานการณ์ที่วิทยากรกำหนดขึ้น โดยเน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
• กิจกรรม Break the ice ลดความเป็นตัวตนเสริมสร้างคุณค่าตัวเอง
• กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) กิจกรรมสอดแทรกสาระความรู้ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจ มีทักษะการปรับตัวต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
• กิจกรรมฐานการเรียนรู้ (Game Based Learning) การจำลองเกม การแข่งขันเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
• กิจกรรม Reflection การสะท้อนแง่คิดที่ได้จากการทำกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม โดยจะเชื่อมโยงกับหลักการขององค์กร ทั้ง Core Value หรือ Vision Mission องค์กร
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.092-356-9249