หลักสูตร

หลักสูตร “สรรค์สร้างพลังสู่ความสำเร็จ“

      ในยุคโลกไร้พรมแดน สภาวะการแข่งขันมีแรงกดดันค่อนข้างสูง ปัจจัยของการทำงานร่วมกันจึงเป็นพลังสำคัญที่สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยเบื้องหลังความสำเร็จนั้นล้วนมาจากการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขของพนักงานทุกคน โดยความสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการเรียนรู้ความแตกต่างของปัจเจกชนอย่างเข้าใจ และยึดมั่นในผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ ทั้งนี้การแสดงออกทางศักยภาพของพนักงานแต่ละคนไม่ได้เท่าเทียมกัน หากแต่ขึ้นกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบของแต่ละบุคคล และโอกาสที่ได้รับ ดังนั้น การเรียนรู้ทักษะชีวิตในการทำงานจึงเป็นการเรียนรู้ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะการเข้าใจตนเอง เพราะเป็นทักษะเบื้องต้นที่ส่งผลต่อหลายๆ ทักษะ นอกจากนั้นทักษะการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและสังคมองค์กร ก็นับว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะเป็นทักษะการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรอย่างมีความสุข โดยมีทักษะการสื่อสารเป็นสื่อกลางของการสร้างสัมพันธ์ที่ดี และทักษะสุดท้ายที่ก่อให้เกิดเกิดพลังขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างบรรยากาศความสุขในการทำงาน คือ ทักษะการทำงานเป็นทีม
      ดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่เปี่ยมล้นด้วยกลยุทธ์ของการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการทำงาน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activities Based Learning) ที่เน้นการบูรณาการความคิดร่วมกัน ฝังเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตในการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพัฒนาการและรากฐานการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

  • Activity Based Learning (ABL) การเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมควบคู่กับวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากสถานการณ์ที่วิทยากรกำหนดขึ้น โดยเน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
  • กิจกรรม Break the ice ลดความเป็นตัวตนเสริมสร้างคุณค่าตัวเอง
  • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics) สอดแทรกสาระความรู้ที่เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.092-356-9249