หลักสูตร

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารสู่ Thailand 4.0“

1. ทำไมต้อง Thailand 4.0
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงตาม Road Map Thailand 4.0
เนื้อหาการบรรยาย
   - การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
   - กับดักประเทศไทยที่ต้องใช้ Thailand 4.0 ขยับเคลื่อน

เวลา 10 นาที

2. กลยุทธ์การสร้างบุคลิกผู้นำในยุคนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคการปรับตัวในการเป็นผู้นำ ผู้บริหารที่สร้างการ ยอมรับ เชื่อถือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความหลากหลายทาง Generation
เนื้อหาการบรรยาย
   - ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง
   - Generation กับการปรับบุคลิกภาพ

เวลา 15 นาที

3. สื่อสารทรงพลังสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคการสื่อสารที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เนื้อหาการบรรยาย
   - ภาพลักษณ์ผู้บริหารในยุค Thailand 4.0
   - เทคนิคสื่อสารทุกมิติพิชิตใจผู้ใต้บังคับบัญชา

เวลา 20 นาที
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.092-356-9249