หลักสูตร

หลักสูตร “สื่อสารโทรศัพท์อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพลังความรักจากคู่สนทนา“

      

การสื่อสารทางโทรศัพท์ เป็นศิลปะของการใช้น้ำเสียงที่มีประสิทธิภาพ เพราะน้ำเสียงสามารถบ่งบอกถึงพลังและอำนาจในการสื่อสารที่สร้างความพึงพอใจ หรือความไม่เข้าใจแก่คู่สนทนาได้ ดังนั้นการสื่อสารโทรศัพท์จึงจำเป็นต้องฝึกทักษะการใช้น้ำเสียงเป็นสำคัญ โดยมีข้อมูลข่าวสารหรือสาระการสนทนาเป็นองค์ประกอบเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ดังนั้น หลักสูตร “สื่อสารโทรศัพท์อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพลังความรักจากคู่สนทนา จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับกลุ่มพนักงานรับโทรศัพท์ของกลุ่มธุรกิจ/องค์กร ที่ต้องการฝึกทักษะการใช้สำเนียงและภาษาในการโต้ตอบคู่สนทนาให้เกิดความประทับใจ

วัตถุประสงค์ทั่วไป
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความตระหนักถึงผลลัพธ์ของการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีผลต่อองค์กร
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรการเรียนรู้

1. หลักการสื่อสารพื้นฐานเพื่อสร้างความประทับใจ
วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อปรับแนวคิดการสื่อสารที่สำคัญที่ส่งผลต่อความประทับใจ
เนื้อหาหลักสูตร
- ความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร
- กระบวนการติดต่อสื่อสาร
- ประเภทการสื่อสารที่สร้างความประทับใจ
รูปแบบการเรียนรู้ : การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง

2. สมรรถนะการสื่อสารทางโทรศัพท์
วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้เกิดความตระหนักในสมรรถนะการสื่อสารทางโทรศัพท์
เนื้อหาหลักสูตร
- ความสำคัญของการสื่อสารทางโทรศัพท์
- กระบวนการสื่อสารทางโทรศัพท์
- สมรรถนะหลักของการสื่อสารทางโทรศัพท์
- Workshop
รูปแบบการเรียนรู้ : การบรรยายแบบมีส่วนร่วมและกิจกรรม Workshop ฝึกสมรรถนะทางโทรศัพท์
ระยะเวลา : 4 ชั่วโมง

3. เทคนิคการเจรจาและตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
วัตถุประสงค์ :เพื่อฝึกทักษะการเจรจาและการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
เนื้อหาหลักสูตร
- กลยุทธ์การเจรจาที่ประสบผลสำเร็จ
- ศิลปะการตอบข้อซักถาม
- Workshop
รูปแบบการเรียนรู้ : การบรรยายแบบมีส่วนร่วมและกิจกรรม Workshop การเจรจาและตอบข้อซักถาม
ระยะเวลา : 4 ชั่วโมง

4. กลยุทธ์การจัดการกับผู้สื่อสารทางโทรศัพท์เจ้าปัญหา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดแนวคิดในการรับมือกับผู้สื่อสารทางโทรศัพท์ในแต่ละประเภท
เนื้อหาหลักสูตร
- ประเภทของผู้สื่อสารทางโทรศัพท์เจ้าปัญหา
- กลยุทธ์การจัดการผู้สื่อสารทางโทรศัพท์เจ้าปัญหา
รูปแบบการเรียนรู้ : การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.092-356-9249